Credwn rhaid i #AddysgDegIBawb fod yn gonglfaen Llywodraeth nesaf Cymru - gan sicrhau bod gan bob plentyn a pherson ifanc fynediad i addysg a fydd yn cefnogi eu lles ac yn eu helpu i ffynnu fel dinasyddion Cymru’r dyfodol.

Nodir yma ein gofynion allweddol sydd, yn ein barn ni, yn angenrheidiol i helpu i sicrhau y gall addysg gefnogi Cymru a’i phobl i ffynnu:

Gofyn: gwneud dysgu’n deg ac yn gyfiawn

 • Ariannu ein system addysg yn llawn
 • Ariannu’r Cwricwlwm a Diwygiad Anghenion Dysgu Ychwanegol yn llawn, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer y proffesiwn
 • Angen dod a phrofion / asesiadau Cenedlaethol i ben a chael “Sgwrs Genedlaethol” am system arholiadau teg
 • Cefnogi lles meddyliol i bob plentyn a pherson ifanc
 • Sicrhau gweledigaeth gydlynol i bawb yn ôl-16

Gofyn: lleihau cost mynd i’r ysgol a’r coleg

 • Sicrhau fod gan bawb yn yr ysgol a’r coleg fynediad at yr offer TG a’r wi-fi y mae angen arnynt ar gyfer dysgu gartref
 • Sicrhau fod prydau ysgol am ddim ar gael trwy’r gwyliau
 • Sicrhau fod gan bawb ar Gredyd Cynhwysol fynediad at Brydau Ysgol Am Ddim
 • Gwneud gwisg ysgol yn fforddiadwy } Darparu cefnogaeth ar gyfer costau ychwanegol cyrsiau a hyfforddiant
 • Cynyddu’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg i £45 yr wythnos

Gofyn: cefnogi’r gweithlu addys

 • Darparu cefnogaeth iechyd meddwl i’r gweithlu cyfan, ynghyd â gostyngiad yn y baich gwaith a phwysau ar y system
 • Cyflwyno bargeinio ar y cyd i benderfynu ar newidiadau i Gyflog ac Amodau Athrawon Ysgol
 • Cynnwys athrawon cyflenwi o fewn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol, a dod â’r loteri asiantaeth breifat i ben
 • Sicrhau cyflog teg ar draws y gweithlu addysg, gan gynnwys cydraddoldeb cyflog i’r sector AHO
 • Amddiffyn Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF)

Unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Mary van den Heuvel

Wales
Maniffesto NEU Cymru

Yn sgil y pandemig byd-eang mae’n anodd siarad am y dyfodol. Ond beth rydym wedi ei ddysgu o’r sefyllfa Covid-19 yma yw pwysigrwydd addysg wrth gefnogi ein plant, pobl ifanc, a’u teuluoedd a’u cymunedau yma yng Nghymru.