Bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol yn dod i fodolaeth ar 1 Medi 2017. Bydd ganddo dros 450,000 o aelodau, a bydd yn cynrychioli mwyafrif yr athrawon a’r gweithwyr addysg proffesiynol yn y DU.

Newid byd i’r byd addysg

Drwy ymuno ag undeb a dod ynghyd yn y gwaith, fe allwch chi wneud gwahaniaeth i’r pethau sy’n bwysig i chi. Bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol, a chanddo fwy o aelodau mewn mwy o weithleoedd, yn eich dwyn chi a’ch cydweithwyr yn agosach er mwyn gwella eich bywydau yn y gwaith.

Bydd yr undeb hefyd yn eich galluogi chi i rannu eich barn am y polisïau a’r ymgyrchoedd sy’n llywio cynlluniau’r llywodraeth, yn hytrach nag ymateb i’r rheini.

Wrth gynrychioli’r holl weithlu addysg, bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol yn llais pwerus a dylanwad ol dros hawliau athrawon a gweithwyr addysg proffesiynol, ac yn gofalu nad yw’r sector yn cael cam.

ATL + NUT = NEU

Gan ddod ag elfennau gorau’r ATL a’r NUT ynghyd, bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol yn rhoi ystod eang o gyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus ichi, yn ogystal â chyhoeddiadau ac adnoddau o’r radd flaenaf i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ac arwain eich myfyrwyr. Bydd yr undeb hefyd yn rhoi mwy o gymorth a chyngor ichi gan dîm cyfun o gynrychiolwyr lleol, swyddogion ac arbenigwyr cyfreithiol os bydd digwydd ichi wynebu trafferthion yn y gwaith.

Yr Undeb Addysg Cenedlaethol fydd yr undeb addysg fwyaf yn y DU. Boed chi’n hyfforddi i fod yn athro, newydd gymhwyso neu’n athro, darlithydd, staff cymorth neu arweinydd profiadol - neu’n gweithio mewn awdurdod lleol, academi neu ysgol annibynnol, coleg chweched dosbarth neu sefydliadau addysg bellach neu addysg uwch - bydd modd ichi ymuno â’r Undeb Addysg Cenedlaethol.

ATL, The Education Union
NUT

Cwestiynau Cyffredin

Yn wyneb yr heriau sy'n wynebu'r byd addysg ar hyn o bryd, bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU), drwy grynhoi adnoddau ynghyd, yn ceisio rhoi’r canlynol i’w aelodau: cynrychiolaeth, cymorth a chyngor rhagorol; cyfleoedd dysgu a datblygu; a llais cryfach mewn trafodaethau ac ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol. Ni fydd yr undeb newydd hwn yn gwneud yr un pethau â'r undebau presennol. Mae’n gyfle i’r ATL a’r NUT weithio fel partneriaid cyfartal er mwyn datblygu’r hyn sy’n gweithio'n dda yn yr ATL a'r NUT ac mewn undebau eraill. Yr NUT yw’r undeb athrawon mwyaf yn ysgolion y wladwriaeth yng Nghymru a Lloegr, tra bo gan yr ATL ddylanwad ym mhob sector a chyfraniad i’w wneud ar draws gweithlu addysg y Deyrnas Unedig.

Ni fydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol yn union fel yr ATL na’r NUT. Mae hwn yn gyfle gwych i greu undeb sy’n barod i wynebu’r heriau sydd o’n blaenau, ac i siarad yn awdurdodol fel llais gweithwyr addysg proffesiynol.

Mae’r ATL a’r NUT yn cefnogi’r un math o aelodau yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys athrawon, arweinwyr a rheolwyr, y sector annibynnol a’r sector chweched dosbarth. Mae’r ATL hefyd yn cefnogi darlithwyr ac arweinwyr yn y sectorau addysg bellach ac addysg uwch, yn ogystal â staff cymorth ym mhob sector. Mae’r ATL at hynny yn gweithio yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol yn cynnig aelodaeth a llais democrataidd i bob categori presennol o aelodaeth.

Ni fydd hyn yn effeithio ar eich tanysgrifiad yn 2017. Pan fyddwn yn dechrau gweithio fel undeb newydd, ni fydd unrhyw aelod o’r ATL na’r NUT yn talu cyfradd danysgrifio uwch nag oeddent yn ei thalu cyn y dyddiad hwnnw.

O 1 Medi 2017 – tan hynny, bydd athrawon, darlithwyr a staff cymorth yn dal i ymuno â’r NUT neu’r ATL. Dylech ymuno â’r undeb sy’n ateb eich gofynion orau yn eich barn chi. Ar hyn o bryd yn y broses, nid ydym yn cynnig aelodaeth i’r ddau undeb ar y cyd.

Yn ystod gwanwyn 2017, cynhaliwyd balotau unigol ymhlith aelodau cymwys o’r ATL a’r NUT i weld a oeddent am greu undeb newydd. Bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol yn cael ei ffurfio ar 1 Medi 2017, gyda chyfnod pontio wedyn tan y bydd yr uno wedi’i gwblhau ar 1 Ionawr 2019.

Cynhaliwyd y balot ar ôl i gynrychiolwyr mewn cynadleddau arbennig ac ar wahân o’r NUT a’r ATL bleidleisio gyda mwyafrif llethol ar 5 Tachwedd 2016 o blaid cynnal balot ymhlith yr aelodaeth yn ehangach i geisio barn ynghylch creu undeb newydd. Cynhaliwyd y cynadleddau hyn ar ôl dwy flynedd o drafodaethau anffurfiol ac yna ffurfiol rhwng yr undebau, a’r rheini wedi’u cynnal gan y Cyd-Grŵp Swyddogion. Adroddodd aelodau’r Cyd-Grŵp yn ôl i’w Pwyllgorau Gweithredol, cymdeithasau, rhanbarthau, canghennau a Chynadleddau Blynyddol yn 2015 a 2016 am y cynnydd oedd yn cael ei wneud yn ystod y trafodaethau, ac am y darpar strwythurau, rheolau ac amserlenni.

Ar ôl cyfnod pontio, bydd gan yr undeb newydd gyd-ysgrifenyddion cyffredinol am bum mlynedd tan 2023.

Ar hyn o bryd, bydd aelodau’r NUT a’r ATL ym mhob sector ac ym mhob swydd yn parhau i gael yr un gefnogaeth, yr un cyngor a’r un cyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus gan eu hundebau unigol ag ar hyn o bryd. Bydd aelodau’r ATL a'r NUT yn parhau yn rhan o'u hadrannau yn yr ATL a'r NUT tan y bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol wedi'i integreiddio'n llawn ar 1 Ionawr 2019. Dros y misoedd nesaf, fodd bynnag, drwy gydgrynhoi ein hadnoddau presennol, bydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol yn rhoi cymorth gwell fyth i'n haelodau: yn delio â gwaith achosion; yn datblygu polisïau; yn cynnal ymgyrchoedd a lobïo; ac yn cynnig cyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus.

O ran amser cyfleuster, mae’r ATL a'r NUT wedi cytuno, yn ystod y cyfnod pontio, y bydd cynrychiolwyr lleol yr ATL a'r NUT yn cadw amser cyfleuster presennol ar wahân. Ar ôl y cyfnod pontio, bydd yr amser cyfleuster hwnnw’n cael ei ddyrannu yn unol â chymarebau presennol amser cyfleuster yr ATL a’r NUT.

Mae gan yr NUT a’r ATL bolisïau tebyg iawn ac maent eisoes yn cydweithio wrth gynnal trafodaethau gyda'r llywodraeth. Mae’r ddau undeb yn credu bod cynnal deialog yn hanfodol ac mai gweithredu diwydiannol yw'r cam olaf y dylid ei gymryd. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae strategaeth ddiwydiannol yr NUT wedi cynnwys gweithredu yn fyr o streicio, ynghyd â chynnal streiciau rhanbarthol a chenedlaethol achlysurol. Mae aelodau’r ATL wedi dilyn strategaethau rhagweithiol i warchod cyflogau ac amodau gwaith ei aelodau, gan gynnwys gweithredu’n ddiwydiannol ar sail leol a rhanbarthol. Bydd yr undeb newydd yn adlewyrchu dymuniadau'r aelodaeth ehangach wrth sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a bydd hyn yn cynnwys cynnal arolygon dangosol cyn y gellir gweithredu, heb i unrhyw aelod gael ei gosbi am beidio â gweithredu.

Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi yn ystod y cyfnod cyffrous hwn drwy dudalennau NEU yr ATL a gwefan yr NUT.

NEU banner

Ymuno â’r Undeb Addysg Cenedlaethol

Ymunwch â’r ATL neu’r NUT heddiw a byddwch yn trosglwyddo’n awtomatig i fod yn aelod o’r Undeb Addysg Cenedlaethol ar 1 Medi 2017.

Dewis arall yw gwneud cais i ymuno â’r Undeb Addysg Cenedlaethol o 1 Medi 2017. Defnyddiwch y ffurflen isod i roi eich manylion inni, a byddwn yn cysylltu â chi ynghylch ymaelodi ym mis Medi.

Os ydych chi eisoes yn aelod o’r ATL neu’r NUT, byddwch yn trosglwyddo’n awtomatig i fod yn aelod o’r Undeb Addysg Cenedlaethol ar 1 Medi 2017.